Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp nhà khoa học