Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Cơ cấu tổ chức

09:36 - Thứ Năm, 05/03/2020

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam hoạt động song song nhưng có mối liên kết chặt chẽ với nhau, cùng thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn của MEDDOM.