Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Lưu bút của PGS.TS Nguyễn Thị Kỳ

09:59 - Thứ Ba, 15/03/2022
Thăm Bảo tàng nhận ra mình trong đó; Bao ước mơ kỷ niệm ùa về; Trăm năm ấy đã gần như ngắn lại; Cám ơn hoài người đã dựng xây.