Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Đặng Quang Á
  • Họ tên: Đặng Quang Á Năm sinh: 01/01/1950 Giới tính: Nam
  • Quê quán: tỉnh Thái Bình
  • Chuyên ngành: Học hàm: Phó Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: