Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Phan An
  • Họ tên: Phan An Năm sinh: 01/01/1944 Giới tính: Nam
  • Quê quán: tỉnh Quảng Nam.
  • Chuyên ngành: Lịch sử Học hàm: Phó Giáo sư Học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: