Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Bộ tài liệu giảng dạy môn Geomecanique[1]

09:19 - Thứ Ba, 25/12/2012

tin từ MEDDOM Gửi tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam bộ Tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy, thời kỳ làm chuyên gia tại Ăng-gô-la, GS.TS Nguyễn Công Mẫn đã hồi tưởng về những kỷ niệm trong quá trình công tác tại đây.

 Năm 1983 khi đang là giảng viên trường Đại học Thủy Lợi, TS Nguyễn Công Mẫn được Bộ Thủy lợi và Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp cử đi làm chuyên gia ở Ăng-gô-la, với nhiệm vụ cụ thể là dạy môn Geomecanique tại trường Universidade Agostinho Neto. Trước khi đi, ông đã phải tìm hiểu và tự trang bị kiến thức cho mình, bởi đây là môn học chưa được giảng dạy ở Việt Nam và khái niệm về môn học cũng chưa được rõ ràng. Tìm hiểu trong một số tài liệu đã đọc, ông nắm rõ Geomecanique là cơ học đất và cơ học đá. Để hiểu sâu và đầy đủ về môn học, TS Nguyễn Công Mẫn đã tham khảo nhiều tài liệu của Liên Xô, trong đó có hai bài giảng về Cơ học đất của ông Dinas da Gama và Cơ học đá của GS Mello Mendes. Trên cơ sở những tài liệu được nghiên cứu kỹ lưỡng, ông đã xây dựng hệ thống bài giảng môn học này và đưa ra được khái niệm về Geomecanique một cách khá bài bản. Ngoài ra ông còn thiết kế hệ thống bài tập, bộ câu hỏi ôn tập…

Với những đóng góp trong giảng dạy về môn học này, TS Nguyễn Công Mẫn được trường Universidade Agostinho Neto, Luanda, Ăng-gô-la đánh giá cao về phương pháp và chất lượng bài giảng. Và sau hai năm hết thời hạn công tác, Bộ môn Công trình Mỏ đã làm văn bản đề nghị nhà trường trao đổi với cấp thẩm quyền Việt Nam để ông tiếp tục ở lại giảng dạy thêm 1 năm.

GS.TS Nguyễn Công Mẫn kể về quá trình làm chuyên gia ở Ăng-gô-la từ năm 1983-1986 

Trong buổi làm việc với Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam vừa qua, GS.TS Nguyễn Công Mẫn đã giới thiệu và gửi tặng Trung tâm bộ Tài liệu giảng dạy môn học Geomeocanique thời kỳ ông dạy ở trường Universidade Agostinho Neto, Ăng-gô-la, bao gồm: Giáo trình môn Geomecanique tập I, II; Tập báo cáo khoa học đề nghị cải tiến môn Geomecanique; Đồ án môn học số 1, 2; Bộ câu hỏi môn học Geomecanique; Bản đánh giá công trình Geomecanique; Bản đề nghị kéo dài hợp đồng thêm một năm của Bộ môn Công trình Mỏ gửi Giám đốc Khoa Công trình trường Universidade Agostinho Neto.

Với chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm, TS Nguyễn Công Mẫn tin rằng những tài liệu này sẽ phát huy được giá trị.

 


[1] Geomecanique là môn học liên ngành, thay thế cho môn Cơ học đất, Cơ học đá để nghiên cứu định lượng các quá trình cơ học và hóa lý (ứng suất, biến dạng, phá hoại, v.v…) trong lớp trên cùng của vỏ trái đất gây ra chủ yếu do các yếu tự nhiên và con người khi xây dựng và khai thác mỏ. Do đó đối tượng nghiên cứu bao gồm tất cả các loại đất đá, từ các thành tạo cứng rắn liên tục hay không liên tục tới các thành tạo mềm rời thường gặp trong đới này (Theo khái niệm của GS.TS Nguyễn Công Mẫn năm 1986).

Nguyễn Thị Phương Thúy