Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Museumweek2022: Tự do- Họ tự do

08:24 - Thứ Tư, 15/06/2022

tin từ MEDDOM Tự do là nhu cầu chính đáng của bất kỳ quốc gia, dân tộc hay bất cứ cá nhân nào. Giống như vậy, trong khoa học, sự tự do về mặt tư tưởng có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng đến sự sáng tạo của một con người.

Chúng ta tự hỏi liệu Albert Einstein có thành công và trở thành một nhà bác học vĩ đại không nếu thiếu sự tự do về mặt tư tưởng, dám vượt ra khỏi những khôn mẫu có sẵn. Liệu bác sĩ Tôn Thất Tùng có trở thành đại diện của nền y học Việt Nam để tạo ra phương pháp cắt gan mang tên mình, nổi tiếng trên toàn thế giới hay không? Có lẽ là không? Vì như bác sĩ Tôn Thất Tùng từng nói: “Đã làm khoa học là phải luôn luôn đặt lại vấn đề. Nếu không, thì chẳng còn gì để tìm kiếm nữa, và cũng chẳng có gì để phát minh”.

Hãy giữ sự tự do cho bản thân, cho tư tưởng, cho mọi sự sáng tạo, và vì cả sự phát triển, tiến bộ của nhân loại.

-------------------------------------------------

THEY WERE FREEDOM

Freedom is the legitimate demand of any states, nations and individuals. Likewise, in science, freedom of thought is important, affecting a person's creativeness.

We wonder if Albert Einstein would have succeeded and become a great scientist without the freedom of thought, daring to go beyond the available models. Would Dr. Ton That Tung become the representative of Vietnamese medicine to create the new liver dissection method named after him, being famous all over the world? Probably not? Because doctor Ton That Tung once said: "Having doing science is always asking questions. Otherwise, there's nothing left to look for, and nothing to invent."

Please keep the freedom for yourself, your thought, your all creation, and for the development and progress of humanity.

Ban biên tập