Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam